Hvide Klint Vandværk

Information


Flytning
Når en andelshaver ændrer privatadresse skal dette hurtigst muligt meddeles vandværket. Meddelelse til PostDanmark er ikke tilstrækkelig.  Modtager vandværket ikke meddelelse om en adresseforandring, således at vandværket selv skal indhente oplysning herom, vil andelshaveren blive pålagt et gebyr i henhold til gældende takstblad. 

Kontakt vandværket om ændring af privatadresse

Ejerskifte
Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, hvorefter målerstanden meddeles til den medvirkende ejendomsmægler og/eller advokat, som vil medtage mellemværendet mellem køber og sælger på refusionsopgørelsen, idet vandværket ikke udarbejder slutopgørelse for sælger.

Sælger skal oplyse vandværket om salget, herunder salgstidspunkt samt købers navn og adresse - eller drage omsorg for, at medvirkende mægler eller advokat kontakter vandværket herom.

Sælger skal endvidere give vandværket oplysning om sin nye adresse.

Kontakt vandværket om ejerskifte

Grundvand i Danmark
I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Vandanalyser
Ønsker du at få foretaget en analyse af dit drikkevand, kan du rette henvendelse til vandværkets formand, som vil formidle kontakt til laboratoriet . Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.

Drik frisk vand
Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen, efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten. Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål, hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet, og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har du altid frisk og koldt vand, og du undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

Undgå metalafgivelser fra armaturer
Nogle amaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet. Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten. Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

Forbrugeransvar
Vandværket har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel. Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer, er vandværket derfor ikke ansvarlig for, men vandværket giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er vandværket heller ikke ansvarlig for.

Utætte rør
Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt. Sørg derfor for at vedligeholde hovedhanen før vandmåleren jævnligt og at tjekke, om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen se efter, om vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør De kontakte vandværket, som vil få et VVS-firma til at se på det.

Brandhaner
I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv. Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til. Er der placeret en brandhane uden for din grund, skal du sørge for, at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.
 
Målerbrønde
Målerbrønden tilhører vandværket og skal derfor altid være tilgængelig for kontrol og evt. aflæsning af målerstand. Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser hen over målerbrønden.